Köterhof III – Gerd Lüer Hoting (1755-1817)

Auch Gerd Lüer Hoting (1755 -1817) gründet mit seiner Ehefrau Thalke Margarethe Reins (1755-1816) einen eigenen Köterhof in Edewecht (Heutige Holljestrasse).

Köterhof Gerd Lüer Hoting